ناممحمد غلامی-کامپیوتر سام ساترال
تلفن041-52629014
تلفن 209147787585
فکس
آدرسهشترود - خیابان امام - میدان سپاه - روبروی سپاه پاسداران - کامپیوتر سام ساترال
ایمیلGholami.hashtrood@asiatech.ir