ناممحمد غريب
تلفن3145728330
تلفن 2
فکس
آدرساصفهان-گزیرخوار-خیابان فردوسی- کافی نت پارس
ایمیلcomputer.debug@yahoo.com