ناممحمد علی مقدم
تلفن041-36346990
تلفن 2
فکس
آدرسباسمنج - خیابان امام - ایستگاه اصلی - پاساژ پینه ور
ایمیلMoghadam.basmanj@asiatech.ir