ناممحمد عابدی درچه
تلفن3133769430
تلفن 2
فکس3133769430
آدرساصفهان - درچه - خیابان امام -خیابان امام سجاد- خدمات تاپ سیستم
ایمیلabedi.dorcheh@asiatech.ir