ناممحمد حسین یاوری
تلفن2436223492
تلفن 2
فکس
آدرسزنجان- ماهنشان- خیابان امام- جنب بانک صادرات- خدمات کامپیوتری پردیس
ایمیلpardis.iavari@gmail.com