ناممحمد حسین زارع
تلفن061-35542828
تلفن 2
فکس35542828
آدرسپادادشهر ابتدای بلوار زیباشهر بین خیابان فرجوانی و بهمنی کافی نت نسل جوان
ایمیلzare.ahvaz@asiatech.ir