ناممحمد جواد صحرایی
تلفن023-33629678
تلفن 2
فکس
آدرسپاساژ فجر - واحد3
ایمیلsahraeimilad@yahoo.com