ناممحمد افتخاری
تلفن06136223310
تلفن 2
فکس
آدرسخوزستان- شوشتر- خیابان رجایی- ضلع شرقی روبروی ایران خودرو ساداتی
ایمیلsupport.shooshtar@asiatech.ir