ناممحمد ابراهیم قیاسی
تلفن0715-3821919
تلفن 2
فکس
آدرسخ مطهری ( شعله) بالاتر از نمایندگی سامسونگ روبروی شیرینی سرای تک سابق
ایمیلghiasi.neyriz@asiatech.ir