ناممجید جعفری
تلفن4142145020
تلفن 2
فکس
آدرسخامنه - خيابان بازار- کـوچه درمانگاه سابق- پلاکـ 3
ایمیلkhamneh@maxnet.ir