ناممجتمع فنی تبریز
تلفن041-33350269
تلفن 2
فکس
آدرستبریز -چهارراه آبرسان - جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مسکن شعبه آزادی
ایمیلMojtamafani.tabriz@asiatech.ir