ناملیزر کامپیوتر
تلفن041-35544036-7
تلفن 2
فکس
آدرستبریز -مجتمع سهند - طبقه اول - پلاک 16
ایمیلghasempour.tabriz@asiatech.ir