نامكيان رايانه
تلفن3157723090
تلفن 2
فکس
آدرساصفهان-چادگان-میدان قدیر-ابتداي خيابان شورا- روبروي حسينيه ارشاد
ایمیلabbasi.rahman@yahoo.com