نامقدرت الله جزایری
تلفن3833260130
تلفن 2
فکس03837460130
آدرسجونقان میدان سپاه خ انقلاب بالاتر از بانک سپه
ایمیلasianet.shahrekord@asiatech.ir