نامفرزاد فقیهی
تلفن07153226235
تلفن 2
فکس07153226236
آدرسفارس-استهبان-خیابان کارگر-روبروی مسجد الزهرا- فروشگاه آفرینش
ایمیلfaghihi.estehban@asiatech.ir