نامفاضل شمسی
تلفن04142224041
تلفن 2
فکس
آدرسمرند- بازار مرکزی (ملاجعفری) - طبقه دوم - پلاک 4
ایمیلshamsi.marand@asiatech.ir