نامعلیرضا سعید پور-مرکز اینترنتی موج آبی
تلفن04137409065
تلفن 2
فکس04137401725
آدرسمراغه- ورودی شهرک سه راهی کوی دانشگاه مرکز کامپیوتری و اینترنتی موج آبی
ایمیلSaeedpour.maragheh@asiatech.ir