نامعباس حسینی
تلفن3833322058
تلفن 2
فکس
آدرسچهارمحال و بختیاری-شهر کیان -خیابان امام روبروي بانک صادرات ابتداي پاساژ
ایمیلhossiniabbas2058@gmail.com