نامعابس معینی فرد
تلفن0513-4281582
تلفن 2
فکس
آدرسشاندیز - خیابان ولیعصر -نبش ولیعصر 24 - فروشگاه کامپیوتر سروش
ایمیلMoeini.shandiz@asiatech.ir