نامطلایه سیستم قهستان
تلفن056-32527100
تلفن 2
فکس
آدرسخراسان جنوبی - قائن - خیابان مبارزان - روبروی پایانه مسافربری
ایمیلsystem.qaen@asiatech.ir