نامطراحان شبکه شریف
تلفن023-32241544
تلفن 202332231401
فکس023-32235978
آدرسسمنان شاهرود خ 22 بهمن پاساژ برلیان طبقه چهارم واحد 1
ایمیلsharifnet.semnan@asiatech.ir