نامسید معین حسینی
تلفن021-36425791
تلفن 2021-36425792
فکس36425792
آدرسشهرک صنعتی عباس آباد-ساختمان فناوری و کسب و کار-طبقه اول-اتاق 108
ایمیلhoseini.pakdasht@asiatech.ir