نامصفر و یک پرداز(شهراد شبکیه)
تلفن48650
تلفن 2-
فکس201-48650
آدرس بلوار فردوس شرق – خیابان وفا آذر شمالی- کوچه پانیذ -ساختمان آرین واحد 2
ایمیل Shahrad.tehran@asiatech.ir