نامشرکت رایانه ستاره جنوب ایرانیان
تلفن071-52750146
تلفن 2
فکس071-52750146
آدرسشهرستان لامرد-منطقه تجاری دهشیخ- جنب لوازم آب و برق بهزادی
ایمیلsetareh.lamerd@asiatrch.ir