نامشاهین احمدزاده
تلفن76310400
تلفن 276310440
فکس89783247
آدرسدماوند گیلاوند خیابان شهید قندی (پشت مخابرات) مجتمع تجاری البرز شبکه مهر دماوند
ایمیلahmadzadeh.damavand@asiatech.ir