نامسیروس فداکار دیلمقانی
تلفن04435236484
تلفن 2
فکس
آدرسآذربایجان غربی - سلماس - خیابان امام تقاطع مدنی چهار راه چراغ قرمز کامپیوتر نفیس رایانه فداکار
ایمیلfadakar.salmas@asiatech.ir