نامسید مسعود صالحی
تلفن03137802685
تلفن 203136257071
فکس
آدرساصفهان - خیابان کشاورزی -ابتدای خیابان قایمیه -خیابان گلزار 1 -خیابان کوهسار5 -مجتمع تجاری کوی نور- عاملیت فروش آسیاتک آقای صالحی
ایمیلsalehi.isfahan@asiatech.ir