نامسید عباس زهرائی
تلفن07733334453
تلفن 2
فکس
آدرسبوشهر-خیابان معلم- بعد از بانک رفاه کارگران- ساختمان سیماگستر
ایمیلzahraei.boushehr@asiatech.ir