نامسیدیوسف میراحمدی
تلفن3833273450
تلفن 2
فکس
آدرسباباحیدر - خ امام - جنب ترمینال فجر – خدمات الکترونیک میراحمدی
ایمیلAsianet.shahrekord@asiatech.ir