نامسيدابوالقاسم افضلي
تلفن3834264540
تلفن 2
فکس
آدرسچهارمحال و بختیاری-سفيددشت خیابان ازادگان دفتر خدمات ارتباطي
ایمیلpishkhan72171037@yahoo.com