نامسعید فرجیان خضرلو
تلفن041-37726426
تلفن 2
فکس041-37726426
آدرسخ باهنر انتهای بازار حلاجان برج بلور طبقه همکف پلاک 13
ایمیلfarajian.bonab@asiatech.ir