نامسجاد مظاهری
تلفن031-42226031
تلفن 2
فکس
آدرستیران - طالقانی جنوبی- ابتدای خیابان ارشاد
ایمیلSepanta.Tiran@asiatech.ir