نامسالار شیرین بیگ
تلفن044-33448809
تلفن 2
فکس044-33448809
آدرسخیابان کاشانی مابین رستوران فلامینگو و املاک شیرین بیگ
ایمیلshirinbeig.orumiyeh@asiatech.ir