نامزمان گستر افق سرحد( دفتر اصلی استان )
تلفن5433433585
تلفن 2
فکس
آدرسزاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان امام علی(دروازه خاش) و دانشگاه 59
ایمیلAliabadi.zahedan@asiatech.ir