نامروح اله حق شناس
تلفن07152241990
تلفن 207152242995
فکس0781-2252996
آدرسلار - شهرجدید - روبروی بازار امام - پاساژ بوعلی
ایمیلhaghshenas.lar@asiatech.ir