نامرایان نوین
تلفن045-32525948
تلفن 2
فکس
آدرسمشکین شهر -خیابان باهنر جنوبی- فروشگاه رایان نوین
ایمیلsayarrayaneh.ardabil@asiatech.ir