نامدنیز رایان
تلفن041-35570866
تلفن 2
فکس
آدرسخیابان امام خمینی- سه راه طالقانی – مجمع سهند – طبه 2 – واحدد 7
ایمیلfathi.tabriz@asiatech.ir