نامدلیران خشت
تلفن07142454586
تلفن 2
فکس
آدرسفارس-خشت - خیابان شهداء- جنب مسجد ولیعصر
ایمیلdaliran.khesht_f@asiatech.ir