نامدفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی 1076
تلفن071-32313333
تلفن 2
فکس071-32312222
آدرسخ قصردشت/حدفاصل چهار راه ملاصدرا و سینما سعدی/نبش خ فلسطین(باغشاه)/دفتر پیشخوان خدمات دولت
ایمیلHosseini.Shiraz@AsiaTech.ir