نامدفتر خدماتی نیکنام
تلفن041-37620356
تلفن 2
فکس041-37620356
آدرسعجبشیر خیابان امام خمینی نبش چهارراه ساعت طبقه دوم ساختمان اسکندرخانی
ایمیلMniknam.ajabshir@asiatech.ir