نامشرکت تک داده خضرا
تلفن05632542477
تلفن 2
فکس-
آدرسخراسان جنوبی، خضری، بلوار امام خمینی، بین امام خمینی12و14، پلاک88، شرکت تک داده خضرا
ایمیلkhazra.khezri@asiatech.ir