نامخدمات رایانه ای نادری
تلفن3834448444
تلفن 2
فکس
آدرسلردگان پاسداران نبش پاسداران خدمات رایانه ای نادری
ایمیلAsianet.shahrekord@asiatech.ir