نامحیدر رجبی
تلفن2435624170
تلفن 2
فکس
آدرسزنجان - صائین قلعه - خیابان امام نرسیده به تقاطع بسیج فروشگاه شهاب رایانه
ایمیلrajabi.saeenghaleh@asiatech.ir