نامحمیدرضا کوفه ( دفتر اصلی استان )
تلفن0561-2225750
تلفن 2
فکس
آدرسبیرجند - خیابان شهدا - مجتمع قائم - پلاک 24
ایمیلtiam.birjand@asiatech.ir