نامحميد زاهد زاده
تلفن07733655000
تلفن 2
فکس
آدرسبوشهر-کنگان-خيابان وحدت-مجتمع تجاري سيتي سنتر-طبقه اول- مرکز تعميرات 30 ثانيه
ایمیل30sec.kangan@gmail.com