نامحسین نیکخواه اردکانی
تلفن0711-2325558
تلفن 2
فکس0711-2322732
آدرسشیراز -حد فاصل باسکول نادر و چهار راه گمرک - طبقه فوقانی دفتر زیارتی گنبد خضرا
ایمیلardakani.shiraz@asiatech.ir