نامحسن ملائی هرندی
تلفن0314-6404792
تلفن 2
فکس0314-6404792
آدرسشهرستان هرند – خیابان امامزاده اسحاق- بعداز چهارراه سرهنگ-ارتباطات داده نگار
ایمیلmalaei.harand@asiatech.ir