نامحسن ابرود
تلفن0382-5221996
تلفن 2
فکس_
آدرسلردگان - چهاراه شهرداری - کافینت صبا
ایمیلasianet.shahrekord@asiatech.ir