نامحجت داعی بجستانی(عبداله زاده)
تلفن0515-6526141
تلفن 2
فکس
آدرسبجستان- خیابان هفت تیر -نبش هفت تیر 6 - جنب فروشگاه فرهنگیان
ایمیلnovin.feizabad@asiatech.ir