نامحبیب الله احمد پور
تلفن3833526079
تلفن 2
فکس
آدرسسامان خيابان شهيد جعفر زاده روبروي بانک رفاه
ایمیلAsianet.shahrekord@asiatech.ir